ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до закладу професійної (професійно-технічної) освіти
ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

 

І. Загальна частина

1.1. До закладу професійної (професійно-технічної) освіти ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.2. Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, на підставі ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, особливих потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладі освіти відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих правил, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4. Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:
перелік професій та кваліфікацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
форми та ступеневість навчання;
обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
порядок проходження медичного огляду вступників до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:
документ про освіту;
документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для підвищення кваліфікації;
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
фотокартка розміром 3 х 4 см (в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток).
Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за рейтинговим списком вступників;
за результатами співбесіди;
за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
за результатами вступних випробовувань;
запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».
4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.
5.2. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.3. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється наказом директора цього закладу.
5.4. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на всіх вступників.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.
6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.